اخبار عمومی

در حکمی از سوی دکتر حسن واعظی ( رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ) ، سرکار خانم دکتر سپیده هراتی ، به عنوان معاون فنی مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی این وزارت منصوب گردید .

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP