قوانین و آیین نامه های بیمه ای و تعرفه

Filename
An Adobe Acrobat file پیشنهاد انجمن علمی طب اوژانس بابت حق الزحمه متخصصین اورژانس جهت ارایه خدمات در بخش خصوصی بیمارستانی
An image file قرارداد بیمه جهت حق ویزیت متخصصین طب اورژانس در سیستان و بلوچستان
An Adobe Acrobat file دستورالعمل پرداخت کارانه سال 1402 احرا از 1402
An image file 1402 شمولیت پرداخت تعرفه تمام وقتی در بیماران آزاد
An image file 1402 رویکرد پرداخت بیمه در مشاوره در بخش اورژانس در صورت درخواست
An image file 1402 الزام به پرداخت کای ترجیحی مناطق محروم - بخش اورژانس (2)
An image file 1402 الزام به پرداخت کای ترجیحی مناطق محروم - بخش اورژانس (1)
An Adobe Acrobat file 1402 آيين _نامه پرداخت اعضاي هيأت علمي و پزشكان درماني تمام وقت-مورخ 24-5-1400
An Adobe Acrobat file 1402 - ابطال نامه شماره ۱۴۲۳۹۴ مورخ ۲۰۶۱۴۰۰ دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت در هیات عمومی دیوان
An Adobe Acrobat file 1401- رای هیات عمومی ابطال ممهور به مهر بیمارستان
An Adobe Acrobat file 1401 پیشنهاد حق الزحمه متخصصین طب اورژانس توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران
An image file 1401 پرداخت کامل کای حرفه ای خدمات انجام شده تحت مسوولیت متخصصین اورژانس
An Adobe Acrobat file 1401 ابلاغ قرارداد بیمه با متخصصین طب اورژانس توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه
An image file 1400 پرداخت ویزیت روز ترخیص متخصصین اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 ضوابط یکسان سازی خرید راهبردی خدمات بخش اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 ضوابط یکسان سازی خرید خدمت راهبردی طب اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 ابلاغ ضوابط یکسان سازی خرید خدمت راهبردی طب اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 آیین نامه تمام وقتی مصوب هیات وزیران
An image file 1399 قابل پرداخت بودن سی تی ریه کووید توسط حنان حاجی محمودی
An image file 1398 مصوبات سازمانهای بیمه گر مغایر شورالی عالی بیمه سلامت ملغی است
An image file 1397 ضرورت پوشش خدمات سرپایی متخصصین طب اورژانس توسط معاون درمان

مراقبت بحرانی و ویزیت جامع و محدود

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP