اطلاعیه انجمن علمی طب اورژانس ایران در جهت ایجاد فرصت شغلی جهت اعضای پیوسته در حیطه های آموزش