قوانین درمان در حیطه طب اورژانس

Filename
An Adobe Acrobat file 1403 - مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت پلکانی کارانه پزشکان مصوب سال
An Adobe Acrobat file 1403 - متخصصین طب اورژانس می توانند به عنوان مقیم بخشهای ویژه طبق دستورالعمل ابلاغی فعالیت نمایند
An Adobe Acrobat file 1402 پاسخ معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی درخصوص پرداخت خدمت مراقبت بحرانی طبق استاندارد خدمت
An Adobe Acrobat file 1402 مقیمی
An Adobe Acrobat file 1402 ماندگاری
An image file 1402 تصویب فوق طب اورژانس کودکان
An image file 1402 امکان پذیرش بیمه مسوولیت مدنی به عنوان وثیقه پزشکان
An Adobe Acrobat file 1402 آنکالی
An Adobe Acrobat file 1401 نامه صلاحیت تجویز MRI متخصص طب اورژانس
An image file 1401 غیرقانونی بودن اخذ عوارض مطب پزشکان
An Adobe Acrobat file 1400 منشور حقوق جامعه پزشکی ایران
An Adobe Acrobat file 1400 قانون جدیدمقیمی ماندگاری وآنکالی
An Adobe Acrobat file 1400 صلاحیت تجویز ترومبولیز توسط متخصصین اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 شناسنامه و استاندارد بخش اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 دستورالمل اجرایی بخش اورژانس
An Adobe Acrobat file 1400 بخشنامه شمول پزشکان در اجرای قانون ارتقا بهره وری
An Adobe Acrobat file 1400 ابلاغ ساعات کار، فایل قطعی ابلاغ نهایی
An Adobe Acrobat file 1400 ابلاغ ساعات کار
An Adobe Acrobat file 1400 ابلاغ بخش بستری اورژانس بیمارستان
An Adobe Acrobat file 1399 مصادیق سختی شرایط کار متخصصین اورژانس
An image file 1399 قطعیت حق مطب و اخذ پروانه مطب جهت متخصصین اورژانس
An Adobe Acrobat file 1399 دستورالعمل اجرایی بخش اورژانس بیمارستانی
An image file 1398 سختی شرایط کار متخصصین اورژانس درمانی
An image file 1398 امکان استفاده از پزشکان عمومی طرحی در اورژانس
An image file 1397 الزام به تامین محل اسکان جهت نیروهای طرحی
An image file 1395 ریاست بخش اورژانس با متخصصین اورژانس
An image file 1395 دستورالعمل مدیر تختهای بستری بر عهده متخصصین اورژانس
An image file 1395 ارتقای خدمات بخش اورژانس - مدیر تختهای بستری
An image file 1395 ارتقای خدمات بخش اورژانس - 44 ساعت در هفته شیفت 12 ساعته
An image file 1394 احیا در بخشها با متخصص بیهوشی است

شناسنامه بخش اورژانس - شرح وظایف و تخت بستری بودن

سختی شرایط کار متخصصین اورژانس

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP