پیرو جلسه مشترک نمایندگان هیات بورد و انجمن طب اورژانس ایران با مشاور اجرائی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت پیرامون بازنگری کوریکولوم و افزودن دوره های تحصیلات تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ، انجمن علمی طب اوررژانس ایران در نامه ای به معاونت آموزشی وزارت بهداشت خواستار امکان شرکت این متخصصین در دوره تحصیلات تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ مراقبت های ویژه ) گردید :

 

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP