با توجه به اینکه بخش اورژانس بیمارستان به عنوان ورودی پر خطر بیمارستان در خصوص بیماران بدون تشخیص و با احتمال قابلیت سرایت می باشد لازم است:

 

1. در ابتدای هر شیفت 12 ساعته در اورژانس با حضور سوپروایزر و سرشیفت پرستاری اورژانس و پزشک عمومی اورژانس یا درمانگاه شبانه روزی بیمارستان(در صورت وجود) همفکری و هماهنگی در خصوص عدم استفاده از کورتون و الزام استفاده از وسایل حفاظت فردی و معاینه


2. اختصاص ماسک ساده طبی به بیمارانی که در تریاژ سرفه، عطسه و یا دیسترس تنفسی مشکوک دارند و جداسازی ردیف صندلی بیماران مشکوک تنفسی و تب دار

 


3. جداسازی بیماران از تریاژ و سالن انتظار و اتاق ایزوله نشان گذاری شده با خط خاکستری مشخص

تبصره: انتقال مستقیم بیماران پذیرش شده شدید تنفسی اعزام از سایر مراکز به بخش های بستری و ایزوله و ویژه تعیین شده (عدم توقف در اورژانس)

 

4.ضمن استفاده متناسب از لوازم حفاظت فردی ، معاینه اول پزشکی در اتاق ایزوله اورژانس صورت گیرد

 

5.توجه به تابلوی بیماران با تب خفیف و دیسترس تنفسی می باشد که نیاز به CXRدر دو نما مد نظر است


6. حتی الامکان بیماران مشکوک تا لحظه تعیین تکلیف(مشاوره عفونی- نمونه گیری در اتاق ایزوله-دستورات ترخیص یا بستری) اورژانس باشند

7.شستشوی دست قبل و بعد از معاینه

8.ایجاد فاصله بیمار مشکوک حداقل یک و نیم متر با سایر بیماران


9. ترخیص بیماران با علائم خفیف پس از ثبت مشخصات بیمار و اعلام به رابط کنترل عفونت بیمارستان


10. پیشگیری از سرم تراپی و تجویز کورتون و انتی بیوتیک غیر ضروری در اورژانس که سبب ماندگاری چند ساعته بیمار و ازدحام می شود


11. تعویض ماسک پزشک و پرسنل درمانی پس از مرطوب شدن


12. پیشگیری از اقدامات heroic و تماس با فوکال پوینت عفونی دانشگاه با کمک رابط کنترل عفونت بیمارستان در موارد مشکوک


13. استفاده از ماسک N95در لحظه ویزیت بیماران دیسترس تنفسی و انجام پروسیجرهای تنفسی


14. مطالعه دستورالعمل های کشوری ابلاغی به ویژه در نکات اورژانس ، مدیریت بیماران تنفسی مشکوک، درخواست ترخیص بارضایت شخصی در اورژانس


15. تداوم ارتباط مستمر با ستاد دانشگاه تحت پوشش

 

انجمن علمی تخصصی طب اورژانس کشور

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP