وبینار Multidisciplinary approach to COVID-19 به منظور هم اندیشی و بررسی دقیق تر نکات کاربردی و کلیدی در مواجهه با کروناویروس ( پنجشنبه ۴ اردیبهشت 1399 ساعت 18 تا 20 )

چاپ

شرکت کوبل دارو برای حضور در وبینار

Multidisciplinary approach to COVID-19: Practical Points

به منظور هم اندیشی و بررسی دقیق تر دعوت بعمل می آورد

  

نکات کاربردی و کلیدی در مواجهه با این بیماری که مورد بحث قرار خواهد گرفت:

Screening, Diagnosis, Treatment

and Monitoring of COVID-19 Patients with Focus on Cardiac Patients

( به همراه پرسش و پاسخ )

 

پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹

ساعت ۱۸ تا۲۰

 

لینک ورود به برنامه :

https://lahzenegar.com/Cobel_Cardio