دکتر سعید کریمی معاون درمان وزات بهداشت در حکمی " دکتر محمد مهدی فروزان فر " را به عنوان مشاور اجرایی معاونت درمان منصوب کرد

چاپ