پیگیری انجمن علمی طب اورژانس ایران در اجرای شناسنامه های ابلاغی خدمات طب اورژانس (ویزیت محدود و جامع و مراقبتهای بحرانی) توسط سازمان های بیمه گر

چاپ