اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص برگزاری و انتخاب حوزه امتحانی شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی ( بورد 99 )

چاپ