دوره تئوری/ عملی دو روزه ( ده ساعت) مبانی اولتراسوند به همراه آشنایی و مهارت کار با دستگاه + امتیاز بازآموزی

Print