سومین کارگاه مبانی اولتراسوند + امتیاز بازآموزی ( 14 و 15 شهریور 1397)

Print

سومین کارگاه مبانی اولتراسوند:
چهارشنبه : ساعت ۱۵-۲۰ مورخه ۹۷/۶/۱۴
پنجشنبه: ساعک ۱۵-۲۰ مورخه ۹۷/۶/۱۵

مجری برگزار کننده : انجمن علمی طب اورژانس ایران