نخستین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان covid-19 در بستر شبکه اجتماعی تخصصی ( 14 و 15 اسفندماه 1399 )

Print

 

 : آدرس وبسایت کنگره (  ثبت نام ، برنامه و معرفی سخنرانان )

 https://www.covid19congress.tritapp.net/