عضویت در انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران

Print

icon isem

 

 

در حال حاضر ثبت نام اعضای پیوسته فقط برای افراد زیر مقدور خواهد بود :

 

تعریف اعضای پیوسته :

1 - کلیه متخصصین و فلوشیپ های طب اورژانس

2 - هیات موسسان انجمن

3 - کلیه اعضای هیات علمی گروه آموزشی طب اورژانس در دانشگاه های سراسر کشور

 4 - کلیه متخصصین درمانی طب اورژانس در سراسر کشور

  

لازم به ذکر است به درخواست های عضویت که مشمول شرایط فوق نباشند پاسخ داده نمی شود .

 

 

 

 

 دانلود فایل آموزش مراحل ثبت نام