دستور دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور مبنی بر لغو تمامی مصوبات و بخشنامه های داخلی اعضای شورای عالی بیمه سلامت

Print