موافقت و ارجاع درخواست انجمن علمی طب اورژانس ایران پیرامون سختی کار پزشکان شاغل در بخش اورژانس به مدیر کل محترم منابع انسانی جهت استحضار و بهره برداری

Print