اعتراض متخصصین طب اور‌ژانس بیمارستان شهدای لنجان استان اصفهان به تغییر نظام پرداخت پزشکان متخصص طب اورژانس (کاهش درصد کارانه پزشکان و پرداخت فیکس پیمنت )

Print