هشدار معاون محترم درمان وزارت بهداشت به روسای دانشگاه ها در موردهر گونه ایجاد تغییر بدون هماهنگی درالگوی پرداخت کارانه پزشکان

Print