ابلاغ تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران بخشهای اورژانس در سامانه آواب

Print