بدینوسیله کمال تشکر و امتنان و تقدیر خود را به پاس زحمات تیم علمی و اجرایی کنگره و همچنین مشارکت ارزشمند تمام همکاران و حضار گرامی در برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی طب اورژانس ایران ابراز می داریم.

(انجمن متخصصین طب اورژانس ایران)

  • آدرس پایین سایت
  • تماس پایین

Copyright © 2023 Iranian Society of Emergency Medicine

TPL_BACKTOTOP