انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
ملغی بودن کلیه استنادات بیمه ها از مصوبات داخلی و بخش نامه های بدون هماهنگی با شورای عالی هماهنگی بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۴ | 
بدنبال صدور بخش نامه داخلی در استان خراسان رضوی مورخ ۹۷/۱/۲۲ مبنی بر عدم پرداخت بیمه ها در اقدامات پرستاری مثل تعبیه آنژیوکت و گچ و آتل و سونداژ و ....و استناد بیمه های شهدای لنجان استان اصفهان به این نامه، طبق بخش نامه وزیرمحترم بهداشت و درمان مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ اینگونه بخشنامه های داخلی و استناد به هم و بدون هماهنگی با شورای عالی بیمه خلاف قانون و دستورصریح وزیر محترم بهداشت و درمان می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.179.fa
برگشت به اصل مطلب