انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار صنفی
اعتراض انجمن علمی طب اورژانس ایران درخصوص نامه ارسالی از شورای آموزش تخصصی پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
اعتراض انجمن علمی طب اورژانس ایران درخصوص نامه ارسالی از شورای آموزش تخصصی پزشکی و اداره نظارت و اعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت و درمان، در موردفعالیت متخصصین طب اورژانس در مطب های خصوصی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.61.172.fa
برگشت به اصل مطلب