انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اساسنامه
اساسنامه انجمن علمی طب اورژانس ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   اساسنامه انجمن علمی طب اورژانس ایران

  فصل اول : کلیات

  ماده 1 – با استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7 / 8 / 1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوط به آن ، انجمن علمی طب اورژانس ایرانبر اساس مواد آتی تشکیل می گردد ، که در سطور بعد به طور خلاصه " انجمن " نامیده می شود .

  ماده 2 – انجمن صرفاً در زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند .

  ماده 3 – انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن ، نماینده قانونی انجمن می باشد .

  ماده 4 – مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود .

  ماده 5 – انجمن دارای تابعیت ایرانی است .

  ماده 6 – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می گردد و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

  فصل دوم : شرح وظایف و اهداف :

  ماده 7 – به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد :

  1 – 7 – ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر بین محققان ، متخصصین و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون طب اورژانس سر و کار دارند .

  2 – 7 – همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی

  3 - 7 – ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی و ارایه پیشنهاد های لازم در مسائل مذکور

  4 - 7 – ارایه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی و فنی

  5 – 7 – ترغیب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی

  6 – 7 – تهیه ، تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاری گرد همایی های بازآموزی ، آموزشی و پژو.هشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  7 -  7  -  حق خرید، اخذ وام و تسهیلات و تملیک اموال منقول و غیرمنقول جهت پیشبرد اهداف مندرج در اساسنامه انجمن.

  فصل سوم : عضویت

  ماده 8 – عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

  1 – 8 – عضویت پیوسته: هیئت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصص رشته طب اورژانس و همچنین کلیه اعضای هیات علمی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاههای کشور .  

  2 – 8 – عضویت وابسته: افرادی که دانش آموخته گروه پزشکی و یا شاغل در بخش اورژانس باشند.  

  3 – 8 – عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنها حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند .

  تبصره 1- اعضای وابسته می توانندبا احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

  تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مذکور در ماده هفت آیین نامه تشکیل و شرح وظایف کمسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

  ماده 9 – هر یک از اعضای انجمن موظف است سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تأیید و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت کند .

  تبصره – پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد .

  ماده 10 – عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

  1 – 10 - استعفای کتبی عضو

  2 – 10 – عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره انجمن تأیید می نماید .

  3 – 10 – زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دایم اشتغال به حرفه پزشکی

  تبصره 1 - مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.

  تبصره 2 – تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن بنا بر موضوع بند 7 ماده 13 آیین نامه با هیأت مدیره خواهد بود .

  فصل چهارم : ارکان انجمن

  ماده 11 – انجمن دارای ارکان زیر است :

  1 – 11 – مجمع عمومی

  2 – 11 – هیأت مدیره

  3 – 11 – بازرس

  الف – مجمع عمومی :

  ماده 12 – مجمع عمومی از گرد همایی اعضای پیوسته انجمن به دو صو رت زیر تشکیل می گردد :

  1 – 12 – مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می گردد و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند بر حسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل شود .

  2 – 12 – مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره، بازرس یا یک پنجم از اعضاء تشکیل می گردد .

  تبصره 1 – جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف اعضای بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود .

  تبصره 2 – چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به دست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد 

  ماده 13 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

  1 - 13 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

  2 – 13 – اتخاذ تصمیم به تراز نامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

  3 – 13 – انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره

  4 – 13 – انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

  5 – 13 – تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره

  6 – 13 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

  تبصره – در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7 / 8 / 70 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد . در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد داشت.

  ب – هیأت مدیره :

  ماده 14 – اعضای هیأت مدیره مرکب از 7 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند .اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 3 سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. عضویت در هیأت مدیره افتخاری است .

  تبصره 1 – جلسات هیأت مدیره حد اقل هر یکماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضائ رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود .  

  ماده 15 – هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس ، یک نفر دبیر ( عندالزوم ) و یک نفر خزانه دار با رأی کتبی اکثیت اعضای هیأت مدیره انتخاب می نماید.

  تبصره 1 – رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

  تبصره 2 – تمامی اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود .

  تبصره 3 – چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره جلسه هیأت متوالی و بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیأت ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

  تبصره 4 – در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

   ماده 16 – هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چها ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید .

  تبصره – هیأت مدیره قبلی تا تأئید هیأت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را به عهده خواهد داشت .

  ماده 17 – وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

  1 – 17 – دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

  2 – 17 – اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

  3 – 17 – تشکیل جلسات سخنرانی و گرد همایی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  4 – 17 – تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی

  5 – 17 - تهیه گزارشات سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

  6 – 17 – تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

  7 – 17 – قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن

  8 – 17 – پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده

  9 – 17 – اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

  10 – 17 – تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

  11 – 17 – انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

  12 – 17 – اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

  13 – 17 – اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

  14 – 17 – پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

  ج – بازرس

  ماده 18 – انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد .

   ماده 19 – وظایف بازرس به شرح زیر می باشد :

  1 – 19 – بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

  2 – 19 – بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

  3 – 19 – گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  4 – 19 – دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری

  ماده 20 – شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد .

  ماده 21 – در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن را حد اقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد .

  ماده 22 – منابع مالی انجمن عبارتند از :

  1 – 22 – حق عضویت اعضاء

  2 – 22 – از محل هدایا و کمک ها

   فصل پنجم :موارد انحلال انجمن :

  ماده 23 – در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا یک سوم ( 3/1 ) اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل، انجمن منحل می گردد .

   ماده 24 – مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد .

  ماده 25 – هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید . ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد .

  تبصره : باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیوان و مخارج پس از تصویب هیأت مدیره به یکی از مؤسسات آموزشی تخقیقاتی کشور اهداء خواهد شد .

  فصل ششم :سایر مقررات

  ماده 26 – طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساس نامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحناء با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی زیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد .

  ماده 27 – این اساس نامه مشتمل بر 6 فصل و 27 ماده و 14 تبصره در تاریخ 27/7/1387 به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید.

  

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.57.38.fa
برگشت به اصل مطلب