انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- تاریخچه ، اهداف و برنامه ها
اهداف تشکیل انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
   ایده تشکیل انجمن علمی طب اورژانس از همان ابتدای راه اندازی این رشته در کشور مدنظر بود. با توجه به اینکه انجمنها تشکیلات یا سازماندهی حرفه ای از اعضایی هستند که این اعضا دارای تخصص و یا علاقه در حوزه خاص هستند،علیرغم وجود این ایده،نیاز به این بود که مراکز متعددی بعنوان مراکز حرفه ای در طب اورژانس وجودداشته باشند که بتوان این شاکله را ایجاد کرد؛ به همین جهت با وجودی که این رشته در سال 1380 راه اندازی شد،در سال 1384 امکان تشکیل انجمن فراهم شد. بنابراین انتخابات اولین دوره در پاییز سال 1384 و مثل سایر انجمنها زیر نظر کمیسیون انجمنهای تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت وبا حضور نماینده رسمی وزارتخانه بصورت رسمی برگزار شد و مطابق اساسنامه 7نفر عضو ثابت هیات مدیره، 2 نفر علی البدل و 1 نفر بازرس انتخاب و شروع بکار نمودند. انتخابات هیات مدیره انجمن هر 3 سال برگزار میشود. در حال حاضر انجمن با بیش از 100 عضو شامل متخصصین و اعضای هیات علمی طب اورژانس که اعضای پیوسته محسوب میشوند وتعدادی اعضای ناپیوسته شامل دستیاران و پرستاران و تکنیسینهای اورژانس کشور که همچنان رو به افزایش است،فعالیت میکند.

  برخی از اهداف تشکیل انجمن علمی تخصصی طب اورژانس

  1- فراهم سازی زمینه های بسط و گسترش رشته تخصصی طب اورژانس در سایر دانشگاه های کشور

  2- ارتقا کیفیت ونظارت بر سیستم پیش بیمارستانی و بیمارستانی

  3- ارتقا سطوح امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه ( طبیعی و ساخته دست بشر )

  4- ایجاد و توسعه سیستم تروما در کشور

  5- برقراری ارتباط علمی پژوهشی بین پزشکان شاغل در اورژانس و مجامع بین المللی طب اورژانس در جهان

  6- ایجاد بستر مناسب جهت آشنا نمودن سازمانهای مرتبط و گروه پزشکی با رشته طب اورژانس

  7- فراهم آوردن زمینه ایجاد اولین مجله تخصصی طب اورژانس در ایران

  8- ایجاد ارتباط علمی ، پژوهشی و هماهنگی بین پزشکان عمومی شاغل در اورژانس های کشور

  9- تدوین و پیشنهاد دوره های مدون بازآموزی طب اورژانس

  10- برگزاری همایش های سراسری منظم در کشور

  11- اجرای دوره های بازآموزی و کارگاههای آموزشی برای اعضا
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.56.14.fa
برگشت به اصل مطلب