انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اعضای کارگروه
اعضای کارگروه صنفی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای کارگروه صنفی انجمن علمی طب اورژانس ایران :
ریاست کارگروه: دکتر محسن ولیزاده
نمایندگان دانشگاه ها:
(متعاقبا" اعلام خواهد شد)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.129.97.fa
برگشت به اصل مطلب