انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- آیین نامه تشکیل شعب انجمن
آیین نامه داخلی تشکیل شعب انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آیین نامه داخلی تشکیل شعب انجمن علمی طب اورژانس در استانها
این آیین نامه جهت تببین ماده 4 اساسنامه انجمن مبنی بر مجاز بودن تشکیل شعب در مناطق دیگر کشور در تاریخ 19 بهمن 88 به تصویب هیات مدیره انجمن رسید.
الف- مطابق ماده 4 اساسنامه، انجمن علمی طب اورژانس ایران نسبت به تشکیل شعب (Branch) خود در استانهای کشور با دیدگاه مثبت حمایتهای لازم را جهت فعال سازی این مراکز اعمال خواهد نمود.
ب- جهت به رسمیت شناخته شدن شعبه احراز شرایط زیر الزامی است:
  1. وجود حداقل 5 نفر متخصص طب اورژانس عضو هیات علمی گروه آموزشی طب اورژانس در استان مورد درخواست به عنوان متقاضی راه اندازی شعبه انجمن
  2. تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به دفتر مرکزی انجمن
  3. موافقت هیات مدیره مرکزی انجمن
ج- ساختار ضروری برای هرکدام از شعب بدین شرح است:
  1. هیات مدیره متشکل از رئیس، بازرس، خزانه دار و 2 عضو دیگر است که همگی باید از اعضای پیوسته انجمن علمی طب اورژانس باشند.
  2. اعضای هیات مدیره انجمن از طریق انتخابات و با حضور و اطلاع نماینده رسمی دفتر مرکزی معین می شوند و حکم ایشان باید توسط هیات مدیره مرکزی صادر شود.
  3. انتخابات هیات مدیره مطابق اساسنامه انجمن هر 3 سال یکبار خواهد بود.
د- حدود اختیارات شعب انجمن:
کلیه اختیارات شعب شامل عضوگیری، فعالیتهای آموزشی-پژوهشی و برنامه های آموزشی مطابق اساسنامه انجمن علمی طب اورژانس می باشد اما لازم است کلیه مکاتبات رسمی، قراردادها، صدورگواهی ها و برگزاری برنامه های آموزشی ( شامل همایش و کارگاه ) به دفتر مرکزی اعلام شده و قبل از انجام مجوز اجرا اخذ شود. همچنین لازم است یک نسخه از تمام صورتجلسات شعبه انجمن به دفتر مرکزی ارسال شود.
و- بدیهی است در صورت تخطی از شرایط اعلام شده، هیات مدیره مرکزی انجمن می تواند در مورد ادامه فعالیت شعب تصمیم گیری و تجدیدنظر نماید.
دریافت فرم درخواست تشکیل شعب انجمن در استانها:
فرمت word
فرمت pdf
لطفا فرم ها را دانلود نموده و پس از تکمیل به دفتر مرکزی انجمن فکس نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.127.101.fa
برگشت به اصل مطلب