انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- کوریکولوم آموزشی دستیاری
کوریکولوم آموزشی طب اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدون هیچ توضیحی فایل آخرین کوریکولوم مصوب دستیاری رشته تخصصی طب اورژانس تقدیم همکاران می شود
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.124.88.fa
برگشت به اصل مطلب