انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- اخبار آموزش و امتحانات
منابع آزمون ارتقا، گواهینامه و بورد سال 89

حذف تصاویر و رنگ‌ها
منابع آزمون ارتقاء، گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1389 رشته طب اورژانس بدین شرح است:
کتابها:
  • Rosen's Emergency Medicine, Concepts and Clinical Practice, 7th Edition, 2010
  • Clinical Procedures in Emergency Medicine, Hedges, 4th Edition, 2004
مجلات:
  • Emergency Medicine Clinics of North America ، کلیه شماره های 3 سال آخر، به استثنای 6 ماه آخر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران:
http://isem.ir/find.php?item=1.104.92.fa
برگشت به اصل مطلب